nordemo.nu
 
 . Startsida
 . Presentation
 . Norde-Mos Kåserier
 . Utmärkelser
 . Marieberg
 - Adelsö
 . Länkar
 . Blandat
 . Sök i nordemo.nu
 . Kontaka nordemo.nu
 . English Version
 Design & Produktion
 C. Nordemo
 

 Medlem av:

Lundkulla Gård - Adelsö Socken

Lundkulla / Lundkullasläkten
Fastigheten Lundkulla Gård är familjen Collbergs (ur Lundkullasläkten) släkthemman. Enligt släktforskning är Agneta Collbergs barn, Lisa och Emma Nordemo, den 12:e generationen i rakt nedstigande led som bor i fastigheten.
(Mer om Lundkullasläkten >>)

Här nedan kan du läsa den historia vi känner till om boningshuset (som är sannolikt uppfört år 1712!) samt övriga projekt kring huset. Vi börjar idag och går bakåt...

2010: Ny källardörr till tvagningsstugan
Källaren till tvagningsstugan var ursprungligen tänkt att användas som potatiskällare. Men eftersom den var lite för kall och fuktig har den i stället använts som förråd. Dörren i original från 1944 var av enkel konstruktion med liggande virke utvändigt och stående invändigt. Dörren var kraftigt sliten av ålder och dörrkarmen delvis rutten. En ny dörrkarm tillverkades av massiv ek, 70x200 mm. Dörren tillverkades av begagnat och överblivet virke. På en stomme av OSB-board spikades pärlspont i 45-graders vinkel utvändigt samt liggande råspont invändigt. Låset samt alla beslag renoverades och återanvändes. Dörr och karm målandes med hemmablandad "Roslagsmahogny" (rå linolja, balsamterpentin, och trätjära i lika delar samt lite kimrökspigment). Framför dörren lades kullersten från lokal leverantör och beläggningen kantsattes med begagnade kantstenar av granit.
Bilder >>

2009: Renovering av entréhallen
Hallen är det rum som sammanbinder husets tre byggnationer från 1700-, 1800- och 1900-talet. Senast det renoverades var sannolikt i början av 1980-talet, då delar av golvet också byttes ut efter en fuktskada. I utrymmet under trappan (den s.k. Harry Potter-skrubben) fanns också mycket gammal el som nu tagits bort eller bytts ut. Skrubben byggdes även om för att få plats med en hatthylla m.m. Den befintliga plastmattan byttes ut mot en ny, för att slippa sänka golvet samt "rikta" upp hela golvkonstruktionen. Väggarna målades och tapetserades med tapet ur Duros kollektion "Gammal svensk".
Bilder >>

2008: Byte av kökspanna
Under senvintern 2008 uppstod ett läckage i eldstaden på den 40 år gamla kökspannan. Läckan gick att täta provisorisk men det gick inte att elda i pannan.
Den gamla pannan var en Norrahammar Norah 300 (eller 309 som den senare kom att betecknas efter eldytan på 0,9 m2) med tillverkningsnummer 10. Norah 309 tillverkas inte längre men däremot tillverkas fortfarande Norah 312, som har samma yttermått men består av en gjutjärnssektion till. Detta innebär att alla rör- och skorstensanslutningarna är flyttade. En ny 312:a, med tillverkningsnummer 22306, beställdes och installerades i mitten av juni.
Bilder >>

2008: Stenläggning
Under våren 2008 utfördes två stenläggningsarbeten. Först anlades en trappa i backen bredvid tvagningsstugan. Sedan riktades den befintliga muren mellan övre gårdsplanen och uteplatsen varefter slänten stensattes. Kant- och gatstenen var av ”återvinningsmaterial”, det vill säga hämtade ur tippade fyllnadsmassor, medan kullerstenen i huvudsak hämtades från vår egen åker.
Bilder >>

2007: Tvättstugan blir tvagningstuga
Den gamla tvättstugan, ursprungligen byggd 1944 av teglet från skorstensstocken i den riva sockenstugan, renoverades under stora delar av 2007. Golvet förstärktes med järnbalkar i källaren. Stenkista byggdes för takavvattning m.m. Yttertaket plockades ned, undertak av Masonite monterades och allt läktades om. Det gamla enkupiga 1800-talsteglet från A.W.K (Anders Wahrendorff, Kalkudden - Mariefred) kompletterades och lades tillbaka. Stuprännor monterades. Invändigt sattes mellanvägg och undertak in, i huvudsak isolerat med linfiberplattor. Den gamla elen böts ut och kompletterades med jordfelsbrytare. Ett 30 kW vedeldat bastuaggregat med varmvattenberedare ställdes i bastudelen. Varmvattenberedaren är kopplad med självfall till ett blandningskärl som via en handpump ger varmvatten i duschen. På golvet lades trätrall av ek, kompletterad med en äkta matta i avslappningsavdelningen.
Bilder >>

2006: Gården blir med flaggstång
Då Christer fyllde 40 år så blev gården med flaggstång igen. Stången placerades på det ställe där det, enligt uppgift, tidigare skulle ha stått en flaggstång. Stången är av äkta 2006-års modell i äkta tidstypisk glasfiber med galvaniserade fällbeslag.
Bilder >>

2006: Installation av gårdspump
En begagnad Gustavsbergs Gårdspump no.12 från mitten av 1900-talet monterades på den gamla grävda brunnen.
Bilder >>

2006: Målning av träfasaden
Den nya träfasaden på tillbyggnaden färdigmålades med Lasol äkta linoljefärg, efter höstens grundmålning med linolja och zinkvitt pigment. Dessutom byggdes ett brotak i egen design och konstruktion.
Bilder >>

2006: Uteplats vid östra ladan
I den gamla igenväxta hönsgården gjordes en uteplats i ordning. Sly vinschades bort och marken jämnades av. Allt byggdes sedan nästan bara av återvunnet/överblivet material. Sanden var gammal vägsand, plattorna bortskänkta mot hämtning, begagnad gatsten osv. Det enda nya var ramen i lärkträ till spaljén.
Bilder >>

2006: Renovering av övre hallen och trapphuset
Övervåningen på tillbyggnaden från 1940 började renoveras under vintern 2006. Innerväggarna som bestod av 50 mm pappklädda halmskivor behölls. Elen böts ut och kompletterades. Trappstegen togs fram i originalutförande. Massivt trägolv lades in samt garderobsväggen gjordes om med pärlspont i stället för spånskiva.
Bilder >>

2006: Renovering av 1700-tals dörr
Under vintern 2006 renoverades ett antal dörrar. Dörren till vardagsrummet var täckt med Masonite samt hade lås med infälld kista av 1940-tals typ. Under Masoniten fanns ramarna kvar till en dörr av 1700-tals modell. Tyvärr var samtliga speglar bortslagna men en del av en spegel (1,5" tjock) var kvar och hade använts som kortling för Masoniten. Den visar att speglarna var "infällda" på ena sidan och "utstående" på den andra sidan. Detta var sannolikt anledningen till att man var tvungen att slå bort hela spegeln. Vid renoveringen lagades ramen med nya bitar, där det krävdes, samt nya speglar tillverkades av 1800-tals typ. Lister specialsågades av Tappsunds Såg för att fästa speglarna på den sida där noten var bortslagen.
Bilder >>

2005: Byte av fasad
På grund av att den putsade fasaden målats med plastfärg någon gång på 1970-talet har den delvis släppt. Detta gör att hela den gissningsvis 100-åriga putsen togs bort helt och ersättas med ny puts av släckt murarkalk och sand. Dessutom revs träfasaden av masonite och lockläckt bort på det tillbyggda trapphuset och böts till liggande enkelfasspont och stående dubbelfasspont.
Bilder >>

2004-2005: Sovrummet (Stigs rum)
Under hösten 2004 påbörjades renoveringen av vårt sovrum. Detta rum gjordes ursprungligen i ordning, med kattvindar och allt, till Stig Collbergs sovrum vintern 1946. Väggarna isolerades då med dubbel Tretex (med luftspalt). 1979 tilläggsisolerades taket med Frigolit. Golvisoleringen är gjord i flera omgångar och bestod av torv, mossa och myrstack. Dessa isoleringar sannolikt gjorda i slutet 1840-talet och i mitten av 1920-talet enligt funna dokument.
Bilder >>

2004: Övre gårdsplanen sänks
Under årens lopp har gårdsplanen framför boningshuset sakta men säkert höjt sig. För att undvika att regnvattnet ska rinna in i torpargrunden sänktes gårdsplanen sommaren 2004 med i genomsnitt 30 cm.
Bilder >>

2004: Smedjan blir traktorgarage och nedre gårdsplanen återställs
I och med att vi skaffade traktor blev vi i behov av ett traktorgarage samt en tillhörande gårdsplan. På nedre delen av tomten fanns den s.k. "Smedjan" samt en gräs/lerplan som gjordes inordning 2003-2004. Gårdsplanen röjdes på sly, jämnades till och 42 ton grus lades dit. Smedjan renoverades och takstolarna samt dörrarna höjdes 250 mm för att traktorn skull kunna köras in.
Bilder >>

2004: Traktorrenovering
Under vintern 2003-2004 renoverade vi vår "nya" gårdstraktor. En ÖSA 48 skogstraktor som baserades på en BM 400 (Bolinder Munktell) från 1966.
Bilder >>

2003: Gäststugan
2003 renoverades förstukvistförrådet och blev gäststuga. Taket lades om men det ursprungliga enkupiga A.W.K-pannorna (tillverkade i Mariefred på 1800-talet) kompletterades och lades tillbaka.
Bilder >>

2002-2003: Köksrenovering
  Vintern 2002-2003 totalrenoverades köket igen. Detta efter en större skada med fukt, källarsvamp, hästmyra, Strimmig och Envis trägnagare.
  Två av timmerstockarna på en av väggarna, tomtvarvet samt varvet ovan, fick bytas mot stockar med samma tjocklek som hittades i en äldre loge på Grindby Gård.
  Samtliga innerväggar måste rivas. Den gamla pärlsponten på väggarna gick inte att rädda. Bakom den gamla pärlsponten satt tapeter direkt tapetserade på den lerklinade timmerstommen. Dessa lämnades kvar bakom den nu påreglade och Tretextäckta väggen. Ingen tilläggsisolering är ditsatt men diffusionsöppen vindpapp är monterad direkt på timmerstommen. På Tretexen är ny pärlspont uppspikad som sedan målades med Äggoljetempera.
  Taket är det gamla taket som tagits fram och delvis reparerats för att sedan målas om.
  Hälften av golvbjälkarna är utbytta till nya. Golvet är isolerat med cellulosabaserad Ekofiber samt täckt med ett spontat furugolv.
Bilder >> 

2002: Väggrenovering av Västra ladan
Sommaren 2002 renoverades södra väggen på Västra ladan.
Bilder >>

1974: Gårdsinventering
Hösten 1974 utförde Elisabet Tegner, på uppdrag av länstyrelsen i Stockholms län, "Inventering av kulturhistoriskt intressant bebyggelse inom Ekerö kommun". 1976 sammanställdes information och bilder från denna inventering.
Bilder och dokumentation>>

1949: Köksrenovering
Sommaren 1949 totalrenoverades köket och blev moderniserat med kombinerad vedspis och panna osv. All gammal pärlspont och råplan täcktes över med Masonite och vitmålades.
Bilder >>

1946: Vinden blir sovrum
Vintern 1946 gjordes vinden om till två sovrum med kattvind för Stig och Märtha Collberg.
(Se även "2004 - Sovrummet" ovan)

1940: Gamla förstukvisten blir trapphus
Runt 1940 togs förstukvisten bort och ersattes av en tillbyggnad med trappa upp till övervåningen. Förstukvisten sparades och kompletterades med ytterligare några meter för att sedan tjänstgöra som förråd på tomten.
(Se även "2003 - Gäststugan" ovan)
Bilder >>

1883: Enkelstugan blir parstuga
1883 byggdes den om till parstuga fick ett finrum och en valvbyggd matkällare i tegel under tillbyggnaden. Sannolikt höjdes också yttertaket vi denna tidpunkt så att det blev ståhöjd på några kvadratmeter på övervåningen... 

1712: Enkelstugan byggs
Boningshuset är sannolikt uppfört år 1712. Den var då en timrad enkelstuga men har sedan dess genomgått ett flertal om- och tillbyggnationer. Gissningsvis har det flyttas inom byn någon gång mellan 1712 och 1883 till dess nuvarande plats.

n.n

Besöksräknare

<< Tillbaka